Flyveaske – fra farlig avfall til ressurs

Deponier har blitt brukt til avfallshåndtering i Europa siden slutten av 1800-tallet. Denne løsningen er ikke forenlig med sirkulærøkonomi og bærekraft.

EU produserer 2,5 milliarder tonn avfall hvert år og avfallsforbrenning har blitt en stadig mer vanlig metode for å redusere avfallsmengden.

Avfallsforbrenningsanlegg kan redusere avfallsmengden med opptil 90 prosent og gjenvinne energi fra avfallet. Imidlertid dannes også biprodukter som flyveaske. Denne klassifiseres som farlig avfall på grunn av innehold av tungmetaller og organiske giftstoffer.

Norsep-prosessen løser flyveaskeproblem

Norsep AS har utviklet en kjemisk prosess for å behandle flyveaske fra avfallsforbrenning og omgjøre den til ressurser i form av renset flyveaske, sinkkonsentrat og salt.

Norsep-prosessen består av utvasking (leaching) av tungmetaller med saltsyre, etterfulgt av filtrering og etterbehandling av renset flyveaske. Deretter utfelles et metallkonsentrat som skilles fra. Væsken man da sitter igjen med inneholder kloridsalter som utvinnes. Prosessen styres av Norseps patenterte prosesskontroll-algoritme.

Norseps produkter kan brukes som råmateriale til en rekke formål i ulike bransjer, inkludert betong, sinkproduksjon og veivedlikehold.

Norsep bidrar til løsning på flyveaskeproblemet, samtidig som bruk av avfall som råstoff til annen industri muliggjøres.

På denne måten reduserer Norseps løsning behovet for deponier for farlig avfall betraktelig. Å gjøre den ene industriens biprodukt til den andre industriens råmateriale er sirkulær økonomi i praksis.

Markedspotensial

Om lag 350 000 tonn flyveaske fra Skandinavia stabiliseres og deponeres årlig i Norge, i hovedsak ved NOAHs anlegg for farlig avfall på Langøya ved Holmestrand. Deponiet på Langøya vil om få år fylles opp, uten at alternativer er på plass. Avfallsforbrenningsanleggene viser stor interesse for Norseps løsninger da de innser at dagens praksis med deponi ikke er bærekraftig

Markedet for Norsep-løsninger internasjonalt er formidabelt, bare i Europa er det over 500 avfallsforbrenningsanlegg som genererer over 2 millioner tonn med flyveaske årlig. På verdensbasis er det over 2000 avfallsforbrenningsanlegg. I alle land er det uten unntak utfordringer knyttet til behandlingen av flyveaske fra avfallsforbrenning.