I samarbeid med ledende FoU-miljøer SINTEF og NIVA utvikler Norsep renset flyveaske som nytt råmateriale i produksjon av sement/betong, og som lavkost adsorbenter for gjenvinning av nitrogen, fosfor og tungmetaller fra ulike avløpsvann. I den forbindelse har Norsep fått tilsagn om 7.8 mill NOK i støtte fra Innovasjon Norge til et prosjekt for produktutvikling.

Utviklingsarbeidet mot sement/betong foregår i samarbeid med SINTEF. Hele verdikjeden fra produksjon av sement til bruk av betong drar imidlertid nytte av dette. Adsorbenter for vannrensing utvikles i samarbeid med NIVA der både industri og kommunale vannrenseanlegg er interesserte sluttbrukere.

Prosjektet skal utvikle industrielle produkter med basis i flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg som er renset med Norsep-prosessen. Dette bidrar til løsninger på tre problemstillinger:

  • Renset flyveaske fra avfallsforbrenning kan representere et alternativ til flyveaske fra kullkraftverk som i dag brukes i store mengder i sement- og betongindustrien for å redusere CO2-avtrykket. Siden kullkraftverk etter hvert fases ut, er denne formen for flyveaske i ferd med å bli en knapphetsressurs som må erstattes.
  • Renset flyveaske kan representere en grønn lavkost adsorbent for gjenvinning av fosfor og nitrogen. Betydelige mengder av nitrogen og fosfor i ulike avløpsvann går i dag tapt. I tillegg til at fosfor er en knapphetsressurs er dette et voksende miljøproblem.
  • Utvikling av renset flyveaske som produkt bidrar samtidig til å løse flyveaskeproblemet for avfallsforbrenningsbransjen som i dag deponerer flyveaske som farlig avfall.

Prosjektet er i samsvar med Norseps kompromissløse fokus på sirkulærøkonomi og maksimal ressursutnyttelse.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter som hvert år utfører flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter. SINTEF har også lang erfaring med utvikling og dokumentasjon av ulike tilsetninger (stoffer > 5% av sementvekt, som silikastøv, flygeaske, slagg og kalsinert leire), enten for produksjon av blandings-sementer eller som delvis erstatning av sement i betong. I det inngår blant annet studier av reaktivitet, mikrostruktur, fasthetsutvikling og innflytelse på betongens bestandighet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt organisert som en privat stiftelse. Instituttet er Norges ledende vannfaglige kompetansesenter for miljø‐ og ressursspørsmål knyttet til vann og utfører forskning, overvåking, rådgiving og innovasjons‐ og utviklingsarbeid. NIVA har en viktig rolle innen vannforvaltning som leverandør av forskningsbaserte tjenester og rådgiving. NIVA arbeider med vannfaglige spørsmål knyttet til vann i elver, innsjøer, fjorder, kystnære farvann, havet og urbane områder. Arbeidet i samspillet mellom ferskvann og marin påvirkning gjør instituttet unikt.

Innovasjon Norge (IN) bidrar i finansieringen av bygging og drift av testanlegg og videre utvikling av renset flyveaske som produkt. IN bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. IN profilerer norsk næringsliv.